Novosti header module

Rang-liste će u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679  i objavit će se u srijedu, 25. rujna 2019. na mrežnim stranicama studija.

Upisi na izvanredni diplomski studij provodit će se u četvrtak 26. rujna 2019. od 10:00 do 14:00 sati u Studentskoj službi sveučilišnih odjela (zgrada sveučilišnih odjela, prizemlje, ured O-047, Radmile Matejčić 2, Rijeka).

Dokumenti potrebni za upis:
1. jedna fotografija veličine 3x4
2. preslika osobne iskaznice
3. dokaz o uplati participacije (školarine) u iznosu od 8.500,00 kn (sukladno odlukama Senata od 26. veljače 2019., KLASA: 003-01/19-03/02, URBROJ:2170-57-01-19-54 i 17. lipnja 2019., KLASA:003- 01/19-03/02, URBROJ: 2170-57-01-19-261), uplaćenu na žiro-račun Sveučilišta u Rijeci, HR8023600001101322186 (Zagrebačka banka), poziv na broj odobrenja: OIB-1 (upisati vlastiti OIB kojem treba dodati – 1).
Školarina je plativa u dvije jednake rate. Prva rata plaća se prilikom upisa, a druga najkasnije do početka ljetnog semestra akademske godine 2019./2020.
4. dokaz o uplati troškova upisa (upisnine) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na žiro-račun Sveučilišta u Rijeci, HR8023600001101322186 (Zagrebačka banka), poziv na broj: OIB-2 (upisati vlastiti OIB kojem treba dodati -2).