Novosti header module

Sukladno objavljenom Natječaju u nastavku možete pronaći rang listu za Rang lista za upis na izvanredni diplomski sveučilišni studij politehnike i informatike.

Upisi na izvanredni diplomski studij vršit će se u četvrtak 26. rujna 2019. od 10:00 do 14:00 sati u Studentskoj službi sveučilišnih odjela, zgrada sveučilišnih odjela, prizemlje, ured O-047,Radmile Matejčić 2, Rijeka)

Dokumenti potrebni za upis na studij Prilikom upisa obvezno je priložiti:

  • jedna fotografija veličine 3x4 ili 4x6 cm
  • preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
  • dokaz o uplati participacije (školarine) u iznosu od 8.500,00 kn(sukladno odlukama Senata od 26. veljače 2019., KLASA: 003-01/19-03/02, URBROJ:2170-57-01-19-54i 17. lipnja 2019., KLASA:003-01/19-03/02, URBROJ: 2170-57-01-19-261), uplaćenu na žiro-račun Sveučilišta u Rijeci, HR8023600001101322186 (Zagrebačka banka), poziv na broj odobrenja:OIB-1(upisati vlastiti OIB kojem treba dodati –1). Školarina je plativa u dvije jednake rate. Prva rata plaća se prilikom upisa,a druga najkasnije do početka ljetnog semestra akademske godine 2019./2020.
  • dokaz o uplati troškova upisa (upisnine) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na žiro-račun Sveučilišta u Rijeci,HR8023600001101322186 (Zagrebačka banka), poziv na broj: OIB-2(upisati vlastiti OIB kojem treba dodati -2)