Novosti header module

Ured za međunarodnu mobilnost Sveučilišta u Rijeci organizirati će online informativne dane o Erasmus+ otvorenom natječaju. Info dani održat će se u vidu generalne prezentacije zasebno za studente i zasebno za osoblje,  putem Microsoft Teams-a. 

Prezentacije za studente održati će se u dva navrata:

9.6.2021. u 12:00 sati

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a32f5bf26b7684838994a36be781dfb90%40thread.tacv2/1621321752200?context=%7b%22Tid%22%3a%2294aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7%22%2c%22Oid%22%3a%22d6b0c77a-5833-4d89-bb27-3b72e8076272%22%7d

i

23.6.2021. u 12:00 sati

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a32f5bf26b7684838994a36be781dfb90%40thread.tacv2/1621322141066?context=%7b%22Tid%22%3a%2294aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7%22%2c%22Oid%22%3a%22d6b0c77a-5833-4d89-bb27-3b72e8076272%22%7d

 

Prezentacija za osoblje održati će se:

10.6.2021 u 12:00 sati

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a32f5bf26b7684838994a36be781dfb90%40thread.tacv2/1621321974454?context=%7b%22Tid%22%3a%2294aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7%22%2c%22Oid%22%3a%22d6b0c77a-5833-4d89-bb27-3b72e8076272%22%7d

 

U MS Teams sastanke ulazi se sa svojim uniri.hr mail adresama.