Novosti header module

 

Dana 6, svibnja je na Politecnico di Milano, kampus Piacenza, održan međunarodni seminar The Disappearing Line - Climate change, biodiversity and human-nature relationships in the Adriatic City.

Seminar je imao za cilj sagledati modele, dinamiku i interakcije koje utječu na stanje bioraznolikosti u jadranskim gradovima, posebno u odnosu na pritiske turizma i klimatskih promjena na obalna staništa. Istraživačka hipoteza seminara je mogućnost konceptualizacije, u svjetlu klimatske tranzicije, prostora za inovacije na razini planova, politika i prakse koje mogu značajno remodelirati odnose čovjek-priroda prema priznavanju višestrukih koristi bioraznolikosti za gradove i urbana područja.

Seminar su potakli Odjel za arhitekturu i urbane studije (DAStU) Politecnico di Milano i Sveučilište u Rijeci, u okviru istraživačkih aktivnosti National Biodiversity Future Center (NBFC) kojega financira talijanska vlada u sklopu programa NextGeneration EU. Seminaru su prisustvovali stručnjaci i istraživači sa talijanskih, hrvatskih i slovenskih sveučilišta. Pozvano predavanje na temu Izazovi rezilijentnosti na riječkom području je održala prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger sa Studija politehnike Sveučilišta u Rijeci.